Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej

Przyjmowanie świadectw oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu. Weryfikacja wprowadzonych przez kandydata ocen i wyników egzaminu.

Data POSP POGIM
21 czerwca piątek 900  – 1400 900  – 1400
24 czerwca poniedziałek 900  – 1500 900  – 1500
25 czerwca wtorek 900  – 1500 900  – 1500

 

Potwierdzanie woli uczęszczania. Przedłożenie oryginału świadectwa

i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu

Data POSP POGIM
16 lipca wtorek 900  – 1500 900  – 1500
17 lipca środa 900  – 1500 900  – 1500
18 lipca czwartek 900  – 1200 1200  – 1500
19 lipca piątek 1200  – 1500 900  – 1200
22 lipca poniedziałek 900  – 1200 1200  – 1500
23 lipca wtorek 1200  – 1500 900  – 1200
24 lipca środa 900  – 1500 900  – 1500

 

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE REKRUTACJI 2019/2020

(dla absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej)

 


Informujemy, że w REGULAMINIE w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. Andrzeja Struga w Gliwicach (liceum trzyletnie dla absolwentów gimnazjum)  w pkt VI.  oraz  w REGULAMINIE w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Struga w Gliwicach (liceum czteroletnie dla absolwentów szkół podstawowych)  w pkt VI.  podano :

Kandydat do klasy dwujęzycznej ma obowiązek przystąpić do sprawdzianu kompetencji z języka angielskiego. Sprawdzian uznaje się za zaliczony w przypadku uzyskania wyniku powyżej 50% możliwych do zdobycia punktów (26 punktów). Za sprawdzian nie przyznaje się dodatkowych punktów w rekrutacji. Sprawdzian z języka angielskiego (do klas dwujęzycznych) jest wzajemnie uznawany na mocy porozumienia dyrektorów szkół przez I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. E. Dembowskiego.


 

 1. Rekrutacja do klas trzyletniego i czteroletniego V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Struga
  w Gliwicach odbywa się drogą elektroniczną

NOWOŚĆ – ULOTKA INFORMACYJNA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

 1. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 2. Kandydat może ubiegać się o przyjęcie do nie więcej niż trzech szkół. W każdej szkole może wybrać dowolną liczbę oddziałów wypisanych w kolejności zgodnej z preferencjami kandydata.
 3. Kandydat składa dokumenty w wersji papierowej jedynie w szkole pierwszego wyboru.
 4. Kandydaci mogą uzyskać łącznie w procesie rekrutacji maksymalnie 200 pkt:
 • 100 pkt za egzamin gimnazjalny lub egzamin ósmoklasisty
 • 72 pkt za oceny brane pod uwagę w procesie rekrutacji
 • 18 pkt za osiągnięcia w konkursach lub olimpiadach
 • 7 pkt za świadectwo z wyróżnieniem
 • 3 pkt za działalność społeczną, w szczególności w wolontariacie
 1. Kandydaci do klas dwujęzycznych zobowiązani są przystąpić do sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego.
 • Sprawdzian dla absolwentów gimnazjum- 23 maja 2019 r. godz. 15.30
 • Sprawdzian dla absolwentów szkół podstawowych- 24 maja 2019r. godz.15.30
 1. Kandydaci do klas dwujęzycznych zobowiązani są zgłosić do dnia 21 maja 2019r. chęć przystąpienia do sprawdzianu kompetencji

drogą e-mailową na adres: rekrutacjadwujezyczna@vlo.gliwice.pl

lub telefonicznie pod nr tel. 32 2310793

lub osobiście w sekretariacie szkoły.

***REGULAMIN naboru do VLO w Gliwicach (liceum 3-letnie po gimnazjum): kliknij tutaj.

***ZOBACZ: 5 POWODÓW DLACZEGO WARTO WYBRAĆ VLO – opis szkoły

***OPIS KLAS – liceum 3-letnie

***ZAKRES MATERIAŁU NA EGZAMIN WSTĘPNY DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ

***Dyżury komisji rekrutacyjnej zostaną ogłoszone w odpowiednim czasie.

***Informacje MEN o rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych: znajdziesz TUTAJ

***DOKUMENTY DO POBRANIA:

Wzór upoważnienia

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o rodzinie wielodzietnej