dwujęzyczna

Sprawdzian kompetencji językowych do klas dwujęzycznych 2020.

1. Sprawdzian odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 r.
2. Ze względu na sytuację epidemiczną sprawdzian odbędzie się w formie testu online.

30 czerwca o godzinie 10.00 na adresy mailowe uczniów (lub rodziców/opiekunów), udostępnione szkole

w procesie rekrutacji, zostanie przesłany link do testu.

3. Na początku testu należy uzupełnić dane osobowe kandydata: imię, nazwisko, otrzymany od szkoły
KOD kandydata oraz adres mailowy.
4. Wszystkie pytania testu, który jest testem wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią, są
obowiązkowe. Po zaznaczeniu wszystkich odpowiedzi należy je przesłać naciskając przycisk PRZEŚLIJ
na końcu testu.
5. Test będzie aktywny dla kandydatów od godziny 10.00 do godziny 11.30. Test można rozwiązać tylko
raz. Powtórne rozwiązanie testu przez tego samego kandydata nie będzie brane pod uwagę. System
zapisuje godzinę przesłania wypełnionego testu przez kandydata.

UWAGA!
6. Po 22 czerwca, na podany w procesie rekrutacji adres email, zostanie wysłany KOD kandydata.
Wiadomość ta będzie jednocześnie sprawdzeniem poprawności adresu email podanego szkole. W przypadku nieotrzymania wiadomości email z kodem kandydata do dnia 26 czerwca, kandydat lub jego rodzic/opiekun zobowiązany jest do kontaktu ze szkołą w celu weryfikacji adresu email.

7. W wyjątkowych przypadkach (np. brak dostępu do Internetu), po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły,
sprawdzian może zostać zorganizowany na terenie szkoły w dniu 30 czerwca.

Dane kontaktowe szkoły – email: rekrutacja@vlo.gliwice.pl  lub sekretariat@lo5.gliwice.eu

**************************************************************************

Rekrutacja do klasy dwujęzycznej – problemy z pocztą elektroniczną

Szanowni Państwo, chwilowo występują niezależne od nas problemy techniczne z skrzynką mailową rekrutacjadwujezyczna@vlo.gliwice.pl. Sprawę zgłosiliśmy już u operatora. Do czasu rozwiązania tej kwestii prosimy o przesyłanie zgłoszeń do testu kompetencji językowych na adres email: sekretariat@lo5.gliwice.eu
**************************************************************************

II termin dla tych, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu kompetencji językowych w pierwszym terminie to 30 lipca godz.10.00.

**************************************************************************

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Kandydata do klasy dwujęzycznej obowiązuje zakres materiału określony w podstawie programowej (II.1)
kształcenia ogólnego w zakresie nauczania języka obcego nowożytnego w szkole podstawowej.Test kompetencji sprawdza następujące umiejętności w zakresie obowiązującym ucznia szkoły podstawowej:
 rozumienie tekstu pisanego (zadania typu: prawda/fałsz, dobieranie)
 tworzenie krótkiej wypowiedzi pisemnej od 80 do 130 słów (np. mail, wpis na blogu)
 znajomość środków językowych (test wyboru, pytania o wybraną część zdania, parafrazy,
częściowe tłumaczenie zdań)
Przykładowe zadania:
I. Wybierz właściwą odpowiedź.
1. I will tell him about it when I ………….. him.
a. see b. will see c. had seen d. seeing
II. Ułóż pytanie do podkreślonej części zdania.
1. Mary would like to visit Warsaw next month.
III. Dokończ zdanie tak, aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.
1. I’m sure he is away.
He ………….. away.
IV. Przetłumacz fragment zdania w nawiasie.
1. This time yesterday I (byłem z wizytą) ………….. my grandma.
Czas przeznaczony na pracę z testem wynosi 60 minut. Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 50
ZAKRES MATERIAŁU
CZASOWNIK
1. Bezokolicznik i formy osobowe, np. to work, works
2. Czasowniki posiłkowe, np. be, do
3. Czasowniki modalne:
• can, np. Can you help me? I can speak English. I can’t swim. I can’t see him.
• could, np. Could you speak more slowly? I couldn’t help him with the exercise.
• may, np. May I speak to Sam? It may be too late.
• must, np. I must finish it today. You mustn’t smoke here. It must be Tom.
• should, np. You shouldn’t do it. Where should I get off?
• will, np. I’ll wash up later. The train will be late.
4. Tryb rozkazujący, np. Come here! Don’t touch that!
5. Czasowniki regularne i nieregularne, np. work – worked – worked; do – did – done
6. Imiesłów czynny i bierny, np. speaking, spoken
7. Czasowniki wyrażające stany, np. I want to be a singer. I believe you are right. I see what you mean i
czynności, np. She is dancing. I am seeing my dentist tomorrow.
8. Czasowniki złożone (phrasal verbs), np. get up, break down, look for
9. Czasy gramatyczne:
• Present Simple, np. She often visits her grandparents. The train leaves at seven.
• Present Continuous, np. She is working in the garden at the moment. We are going to
the cinema tomorrow.
• Present Perfect, np. I’ve just seen my teacher. He hasn’t visited me since May.
• Past Simple, np. Columbus discovered America in 1492. I saw him two days ago.
• Past Continuous, np. We were watching TV at ten o’clock last night.
• Past Perfect, np. He had already gone home when we arrived at the party.
• Future Simple, np. I will call you tomorrow. I think he will win.
10. Konstrukcja be going to, np. I’m going to give a party on Saturday.
11. Konstrukcja have to, np. He has to go there. I don’t have to do it.
12. Konstrukcja would like to, np. I would like to meet him.
RZECZOWNIK
1. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, np. a cat, rice, information, money
2. Liczba mnoga regularna i nieregularna, np. a dog – dogs, a woman – women
3. Forma dzierżawcza, np. the manager’s office, the colour of her eyes
4. Rzeczowniki złożone, np. a washing machine, toothpaste, sister-in-law
PRZEDIMEK
1. Przedimek nieokreślony, np. a cup, an animal
2. Przedimek określony, np. the sun, the USA
3. Przedimek zerowy, np. dinner
PRZYMIOTNIK
1. Stopniowanie regularne i nieregularne używane do porównań w stopniu równym,
wyższym i najwyższym, np. big – bigger – the biggest, expensive – more expensive – the
most expensive, good – better – the best; She is as tall as her father.
2. Użycie so, such, how i what z przymiotnikami, np. She is such a nice girl. How nice!
3. Przymiotniki dzierżawcze, np. my, his, our
PRZYSŁÓWEK
1. Stopniowanie regularne i nieregularne, np. elegantly – more elegantly – the most
elegantly, badly – worse – the worst
2. Przysłówki too i enough, np. (not) sweet enough, too large
3. Miejsce przysłówka w zdaniu, np. She often goes to the cinema. They are always late. Do it quickly!
ZAIMEK
1. Zaimki osobowe w formie podmiotu, np. I, we i w formie dopełnienia, np. me, them
2. Zaimki dzierżawcze, np. mine, yours, ours
3. Zaimki zwrotne, np. myself, yourself, ourselves
4. Zaimki wskazujące, np. this, those
5. Zaimki pytające, np. who, what, which
6. Zaimki względne, np. who, which, that
7. Zaimki wzajemne, np. each other
8. Zaimki nieokreślone, np. some, any, much, many, no, (a) few, (a) little, other, another,
somebody, anything
9. Zaimek bezosobowy you
10. Zaimki one / ones w zdaniach typu: I will take the green one/ones.
LICZEBNIK
1. Liczebniki główne, np. one, a thousand
2. Liczebniki porządkowe, np. the first, the twenty-fourth
PRZYIMEK
1. Przyimki określające miejsce, kierunek, odległość, np. in London, to school
2. Przyimki określające czas, np. on Monday, in July, at night
3. Przyimki sposobu, np. by bus, with a pen
4. Przyimki po niektórych czasownikach i przymiotnikach, np. think of, interested in
SPÓJNIK
Spójniki, np. and, or, because, if, unless, while, before, so
SKŁADNIA
1. Zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasach: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect,
Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Future Simple.
2. Zdania z podmiotem it, np. It rained heavily last night.
3. Zdania z podmiotem there, np. There is a new restaurant in King Street. There were clouds in the sky.
There will be twenty people at the party.
4. Zdania z dwoma dopełnieniami, np. Yesterday I bought my grandma a nice present.
5. Zdania w stronie biernej w czasach Present Simple, Present Perfect, Past Simple, Future Simple, np. My
car was stolen last night.
6. Pytania pośrednie, np. He wants to know if I like him. Can you tell me where he is staying?
7. Zdania w mowie zależnej z czasownikami say, tell, ask, np. He told me (that) he was very unhappy.
8. Zdania współrzędnie złożone, np. My brother was playing football and I was watching cartoons.
9. Zdania podrzędnie złożone:
• przydawkowe, np. The man who lives next door is a famous actor.
• okolicznikowe
– celu, np. I came here to give you this letter.
– czasu, np. The phone rang when we were leaving the flat.
– miejsca, np. He was sitting where I had left him.
– przyczyny, np. She is happy because she won the lottery.
– skutku, np. I was tired so I went straight to bed.
– warunku (typu 0, I, II), np. When it is hot, we drink more. If we win the match, we will
have a party. If I had a lot of money, I would buy a big house.
10. Konstrukcje bezokolicznikowe i gerundialne, np. I’m very happy to see you. I enjoy
walking but my friends prefer cycling. I’m good at swimming.
11. Zdania wykrzyknikowe, np. What a beautiful room!

Zegar Maturalny

Najbliższe wydarzenia

14 października – Dzień Edukacji Narodowej

 

Informacje o jakości powietrza

Dla Maturzystów!

MIT ME – Projekt

Projekt Pamięć81