O szkole


Historia V Liceum Ogólnokształcącego


Początek działalności obecnego V Liceum Ogólnokształcącego im. Andrzeja Struga przypada na 4 maja 1945 r.

W budynku przy ul. Górnych Wałów 29 rozpoczęły pracę I i II Gimnazjum i Liceum Męskie (I Liceum pracowało tu do 1948 r.) oraz Gimnazjum Żeńskiego (we wrześniu przeniosło się do własnego budynku przy ul. Kozielskiej 1, by wrócić już na stałe w 1951 r.) W 1948 powstały Szkoły Ogólnokształcące stopnia licealnego męska i żeńska. Po połączeniu w 1951 r. było najpierw II, a później V Liceum Ogólnokształcące.

W pierwszym okresie do szkoły męskiej uczęszczało 128 uczniów, a do żeńskiej 68 uczennic. Uczniowie rekrutowali się najpierw z autochtonów, a później z młodzieży napływowej ze Wschodu. Pierwsi absolwenci wywodzili się z młodzieży w różnym wieku, której biografie często dramatycznie kształtowała rzeczywistość okupacyjna (walka partyzancka, tajne nauczanie, emigracja).

Wśród pierwszych nauczycieli znaleźli się w liceum żeńskim: Franciszek Skórski, Sylwia Dębicka, Bronisława Glodt, Klaudia Łowińska, Zofia Stachurkowa, Julia Wieczorkowa i Janina Wilk, w liceum męskim: Jan Gołębiowski, Stanisław Daszkiewicz, Jan Guzik, Kazimierz Harcuła, Stanisława Krzanowska, Marian Rymer, Włodzimierz Marków, Elżbieta Smyk, Alojzy Zachariasiewicz i Maria Zielińska.

W tym okresie praktycznie brakowało wszystkiego: nauczycieli, mieszkań, sprzętu szkolnego, podręczników i pomocy naukowych. Jednak trudnościom w zdobywaniu podstawowych środków do życia i do pracy szkoły towarzyszył entuzjazm pierwszych dni uzyskania niepodległości i pracy dla Polski.


V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Struga mieści się  przy ul. Górnych Wałów 29 (róg z ul. Zygmunta Starego). Jego siedzibą  jest obiekt zbudowany w latach 1869-1870 z przeznaczeniem dla nowo powstałej Szkoły Przemysłowej (Provinzial-Gewerbe-Schule), związanej z Królewskim Instytutem Przemysłowym w Berlinie. Szkoła zbudowana została według gotowego projektu przesłanego przez kierującego berlińskim instytutem nadradcą budowlanego Nottebohma, pod kierunkiem jej pierwszego dyrektora Adolfa Wernicke.  6 października 1870 r. nastąpiło jej uroczyste poświęcenie. Jako dwupiętrowy budynek posiadała ona 15 pomieszczeń klasowych, centralne ogrzewanie, a na korytarzach i w piwnicach oświetlenie gazowe. W piwnicach mieścił się ponadto karcer.

W początkach istnienia szkoły, w roku szkolnym 1870/71 w 5 klasach uczyło się 219 uczniów. Nauczycielem rysunków – tak bardzo znaczącego przedmiotu w szkole przemysłowej był budowniczy miejski Carl Hieronymus (mieszkający naprzeciw szkoły, przy ul. Górnych Wałów 26). W szkole uczono także języków: angielskiego i francuskiego oraz religii (zajęcia prowadzili wikary katolicki, pastor ewangelicki i rabin żydowski). Szkoła Przemysłowa, początkowo trzyklasowa, następnie rozszerzona do czterech klas, przygotowywała uczniów do pracy w przemyśle w kierunku budowlanym, budowy maszyn oraz chemicznym, a także do studiów w Akademii Przemysłowej w Berlinie. Poza Szkołą Przemysłową w obiekcie tym mieściła się także trzyletnia Szkoła Dokształcająca dla Rzemieślników, w której zajęcia odbywały się wieczorami i w niedziele.

Zabudowania szkolne sukcesywnie powiększano i udoskonalano. Wkrótce po oddaniu szkoły do użytku zbudowano obok niej dom (willę, zachowaną do dzisiaj przy ul. Zygmunta Starego) dla dyrektora A. Wernicke. W 1875 r. na ścianie frontowej budynku założono zegar, który wybijał godziny, w 1905 r. powstał duży kwietnik przed szkołą, a w 1911 r. zbudowano kaplicę dla uczniów (na terenie klasztoru ss. Boromeuszek przy ul. Zygmunta Starego). Pomimo obowiązkowych lekcji gimnastyki brak było jednak sali gimnastycznej, a nauka pływania odbywała się w poszerzonym korycie Kłodnicy, poniżej ob. ul. Zwycięstwa. Pod koniec XIX w. przy szkole działała Fundacja Hegenscheidt-Wernicke przyznająca corocznie stypendia dla najzdolniejszych uczniów.

Przekształcenia w programie i funkcjonowaniu szkoły doprowadziły do utworzenia – obok Szkoły Fachowej – pierwszej w Gliwicach szkoły realnej stopnia licealnego, tzw. Oberrealschule. Szkoła ta, podlegająca ministerstwu kultury, powstała ostatecznie w 1882 r. Mieściła się w opisanym budynku Szkoły Przemysłowej. Obie szkoły miały wspólnego dyrektora i wspólnych niektórych nauczycieli. Szkołą kierowali kolejno: Adolf Wernicke (który był, dyrektorem szkoły  przez 25 lat, do jesieni 1894 r.), dr Haussknecht (1894-1910), dr Hoffmann (1910-1924), dr Vogt (od 1924 r.), a po nim dr Kurt Rhoden (do 1945 r.).

W 1896 r. w miejsce Szkoły Przemysłowej utworzono Szkołą Maszynową i Hutniczą, która w 1907 r. przeniesiona została do nowo wybudowanego obiektu przy ob. ul. M. Strzody.

W 1926 r. dokonano przebudowy i rozbudowy szkoły (pod kierunkiem architekta K. Schabika), m.in. dobudowano dodatkowe piętro z dużą salą-aulą oraz rozbudowano skrzydło zachodnie, gdzie powstała dodatkowa klatka schodowa. Kolejne zmiany w szkole nastąpiły podczas jej odnawiania po pożarze w 1935 r.

21 listopada 1937 r. szkoła otrzymała imię lotnika niemieckiego z okresu I wojny światowej i nazywała się odtąd Richthofen-Oberschule.

Po zmianach wojennych już 4 maja 1945 r. w budynku tym rozpoczęły pracą I i II Gimnazjum i Liceum Męskie (I Liceum pracowało tu do 1948 r.) oraz Gimnazjum Żeńskie (we wrześniu przeniosło się do własnego budynku przy ul. Kozielskiej 1, by wrócić już na stałe w 1951 r.) W 1948 powstały Szkoły Ogólnokształcące stopnia licealnego męska i żeńska. Po połączeniu w 1951 r. było najpierw II, a później V Liceum Ogólnokształcące. Szkoły w pierwszych, trudnych latach swego istnienia kierowane były przez Jana Gołąbiowskiego, Franciszka Skórskiego, dr Marią Dadlez, Zofią Hebenstreit i Jana Kotajnego.

W pierwszym okresie do szkoły męskiej uczęszczało 128 uczniów, a do żeńskiej 68 uczennic. Uczniowie rekrutowali się najpierw z autochtonów, a później z młodzieży napływowej ze Wschodu. Pierwsi absolwenci wywodzili się z młodzieży w różnym wieku, której biografie często dramatycznie kształtowała rzeczywistość okupacyjna (walka partyzancka, tajne nauczanie, emigracja).

Wśród pierwszych nauczycieli znaleźli się w liceum żeńskim: Franciszek Skórski, Sylwia Dębicka, Bronisława Glodt, Klaudia Łowińska, Zofia Stachurkowa, Julia Wieczorkowa i Janina Wilk, a w liceum męskim: Jan Gołąbiowski, Stanisław Daszkiewicz, Jan Guzik, Kazimierz Harcuła, Stanisława Krzanowska, Marian Rymer, Włodzimierz Marków, Elżbieta Smyk, Alojzy Zachariasiewicz i Maria Zielińska.

W tym okresie praktycznie brakowało wszystkiego; nie było odpowiedniej liczby nauczycieli przedmiotów, nie było mieszkań, sprzętu szkolnego, podręczników i pomocy naukowych. Jednak trudnościom w zdobywaniu podstawowych środków do życia i do pracy w szkole towarzyszył entuzjazm pierwszych dni odzyskania niepodległości i pracy dla Polski.

W listopadzie 1950 r. funkcję dyrektora objął Marian Rymer, nauczyciel historii i języka angielskiego. Był nim przez okres 21 lat, pozostawiając po sobie pamięć wspaniałego pedagoga i człowieka. Po przejściu dyrektora M. Rymera na emeryturę szkołą kierowali: dr Eugeniusz Perczak (1971-1977), Danuta Dudek (1977-1980), Aleksander Chłopek (1980-1982), Janina Szymela (1982-1987), Ewa Zgoda-Zgodzińska (1987-2002), Florian Brom(2002 -nadal).

9 maja 1964 r. nadano szkole imię Andrzeja Struga (1871-1937), pisarza, publicysty, działacza społecznego i politycznego. W uroczystości nadania imienia udział wzięła wdowa po pisarzu Nelly Strugowa.

Siedemdziesięcioletni dorobek szkoły tworzyło ponad 12 000 uczniów i ponad 500 nauczycieli. W swojej pracy nawiązywali do tradycji humanistycznych, patriotycznych i społecznych ideałów takich do jakich w twórczości odwoływał się patron szkoły, wielki pisarz i społecznik Andrzej Strug.

Wysiłek uczniów i nauczycieli dawał efekty w postaci sukcesów w szkole i w współzawodnictwie na różnych szczeblach. Praca włożona w naukę procentowała później na studiach (większość absolwentów ukończyła wyższe uczelnie) i w pracy zawodowej. Szkoła może poszczycić się wieloma absolwentami, których wkład w naukę i kulturę polską jest znaczący.

Dzisiaj liceum należy do największych na Śląsku, w 14 klasach uczy się około 450 uczniów, pracuje 56 nauczycieli. Pod wieloma względami szkoła znajduje się wśród najlepszych nie tylko w Gliwicach, ale również w województwie Śląskim. Obecnie młodzież uczy się w klasach takich jak: matematyczno-fizyczno-informatyczna, medyczna, humanistyczna, ekonomiczna i politechniczna.

Praca dydaktyczna

V LO może poszczycić się największą w Gliwicach liczbą absolwentów. Od 1946 do 2015 roku odbyło się 69 egzaminów dojrzałości, w których
maturę uzyskało ponad 12 000 uczniów. Blisko 60% absolwentów stanowiły dziewczęta. Pierwszy egzamin dojrzałości miał miejsce w 1946 roku w liceum żeńskim, zdało go 57 dziewcząt (32 w klasie przyrodniczej i 25 w klasie humanistycznej). W liceum męskim egzamin dojrzałości odbył się rok później, w wyniku niego maturę uzyskało 23 uczniów z klasy matematyczno-fizycznej. Najwięcej uczniów egzamin dojrzałości zdawało w 1951 roku, bo łącznie w obu liceach 233 uczennic i uczniów. W 1970 roku (w wyniku reformy szkolnictwa) egzaminu dojrzałości nie było.

Pierwsi absolwenci kończyli liceum profilowane oparte na programie przedwojennym (6 klas szkoły powszechnej, 4 klasy gimnazjum i 2 klasy liceum).
W latach 1951-1970 uczniowie uczęszczali do jedenastolatki (7 klas szkoły podstawowej i 4 klasy liceum). Od 1971 roku maturę znowu uzyskuje się po 12 latach nauki. Wówczas wprowadzono w klasach IV zajęcia fakultatywne, później natomiast klasy profilowane. Przez pewien okres uczniowie mogli pisać prace maturalne i “broniąc” ich na egzaminie dojrzałości.

Na początku lat pięćdziesiątych prowadzone były równoległe klasy pedagogiczne, których absolwenci zasilali kadrę nauczycielską szkół podstawowych.
W 1964 roku liceum, dzięki staraniom dyr. Mariana Rymera, jako jedno z pierwszych w woj. katowickim wprowadziło eksperymentalny program poszerzonego nauczania języka angielskiego. Klasy tego typu cieszyły się dużym powodzeniem wśród uczniów.

Większość absolwentów (w klasach z rozszerzonym językiem angielskim ponad 90%) pomyślnie zdawała egzaminy wstępne na wyższe uczelnie. Nierzadko z wyróżnieniem, o czym świadczą pisma gratulacyjne przysyłane do szkoły przez rektorów Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Medycznej i Akademii Ekonomicznej.

Szkoła zdobywała zaszczytne miejsca w przeróżnych rankingach. Poczynając od roku 2001, kiedy to w rankingu szkół średnich tygodnika Perspektywy szkoła zajęła 97 miejsce w Polsce i 1 miejsce w Gliwicach, aż do roku 2014, kiedy to nasze liceum zajęło 75 miejsce w kraju, 5 w województwie i 1 w Gliwicach.
Również w 2002 roku, w elektronicznym rankingu zorganizowanym przez Urząd Miasta Gliwice na najbardziej przyjazną uczniom szkołą, V LO uplasowało się na zaszczytnym II miejscu.

Liceum, tak jak i całe szkolnictwo, podlegało częstym reformom, dotyczyło to zarówno całego systemu szkolnego, jak zmian programowych. W roku 2001 została podjęta uchwała o przejęciu Gimnazjum Nr 15 i przekształceniu naszego Liceum w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11. Od tego roku w naszej szkole przebiega edukacja w trzyletnim gimnazjum i trzyletnim liceum. Pierwsi absolwenci trzyletniego liceum ukończyli szkołę w roku 2005. W roku szkolnym 2015/2016 podjęto decyzję o otwarciu w naszym gimnazjum klasy dwujęzycznej z językiem angielskim.

Niektóre przedmioty zmieniały tylko nazwy. Najczęściej dotyczyło to przedmiotów społecznych; mieliśmy naukę o konstytucji, naukę o społeczeństwie, naukę o Polsce. Niektóre przedmioty pojawiały się i znikały, by ponownie się pojawić (np. religia, etyka). Obecnie nie ma w programie takich przedmiotów jak: logika i filozofia, geologia i astronomia, zniknęły zajęcia uzupełniające. Ze względu na Nową Podstawę Programową w liceum klasy pierwsze uczą się takich przedmiotów jak: edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o kulturze, natomiast uczniowie klas drugich w zależności od wybranego profilu uczą się takich przedmiotów jak historia i społeczeństwo lub przyroda. Również, poczynając od klasy drugiej, uczniowie mogą wybrać 1 język w zakresie rozszerzonym.

Dzięki staraniom obecnego Dyrektora Floriana Broma szkoła idzie z duchem czasu i otwierane są klasy o nowych atrakcyjnych profilach, np. medyczny, politechniczy.
Został wprowadzony przedmiot – przedsiębiorczość, wnoszący wiele praktycznej wiedzy i umiejętności potrzebnych w użyciu. Wdrażane są również programy autorskie z informatyki, czy języka polskiego.

Do uzyskania bardzo dobrych efektów w nauce przyczynił się udział uczniów w obozach lingwistycznych organizowanych przez szkołę (Tadeusz Grabowski), jak również prowadzona od kilkudziesięciu lat wymiana grup młodzieży między naszym liceum, a centrum młodzieżowym w Doncaster w Wielkiej Brytanii (Krystyna Moszyńska, Anna Skałbania, Magdalena Kos, Aleksandra Starak i Anna Białas). Od roku 2004 wymiana poszerzyła się o nowego partnera – Herten z Niemiec. Coroczne spotkania wpływały pozytywnie nie tylko na rozwój kompetencji językowych nauczycieli i uczniów, ale owocowały długoletnimi przyjaźniami i kontaktami z Anglikami. Na polepszenie wyników nauczania istotny wpływ miały pomoce naukowe do nauczania języka i wydawnictwa problemowe uzyskiwane z Ambasady Wielkiej Brytanii.

Od września 2012r. dwie klasy brały udział przez rok w projekcie Kanadyjsko-Polskim, polegającym głównie na promowaniu kultury i obyczajów obu krajów. W ramach projektu przylecieli do nas nauczyciele z Kanady, którzy spędzili w Polsce 10 dni. W ramach projektu Klas Frankofońskich na Śląsku młodzież miała okazję pracować z lektorami języka francuskiego, którzy przyjeżdżali do szkoły i opowiadali o literaturze, kulturze, kuchni, historii, a także prowadzili lekcje.

W roku 2014 nasza szkoła rozpoczęła współpracę w ramach programu Erasmus z pięcioma państwami: Litwą, Grecją, Bułgarią, Włochami i Turcją. Międzynarodowym koordynatorem projektu została Magdalena Rozwadowska. Projekt jest interdyscyplinarny i wieloaspektowy odnoszący się przede wszystkim do geografii, matematyki, technik informacyjnych oraz języków obcych. Daje możliwość wykorzystania i poszerzania wiedzy, a przede wszystkim umiejętności kluczowych tak ważnych w dalszej edukacji i na rynku pracy.
Podczas realizacji projektu uczestnicy poznają strategie uczenia się, rozwijają umiejętność czytania i słuchania ze zrozumieniem oraz tworzenia wypowiedzi pisemnych, ustnych (prezentacje) i autoprezentacji. Uczą się sposobów radzenia sobie ze stresem. W trakcie pięciodniowych spotkał na terenie jednego z krajów partnerskich odbywają się warsztaty obejmujące wyżej wymienione zagadnienia. Oprócz części teoretycznej mają one także wymiar praktyczny. Uczniowie pracując nad zadaniami z zakresu geografii, wykorzystują wiedzę zdobytą podczas warsztatów. Uczestnicy uczą się umiejętności analizy i wnioskowania, wyszukiwania zależności pomiędzy zachodzącymi procesami a ich skutkami, selekcjonowania i prezentowania danych. W związku z tym łączą wiedzę, umiejętności typowo „szkolne” oraz interpersonalne, społeczne.

W roku 2011 szkoła przystąpiła do projektu Edu Science w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty – Działanie 334 – projekty innowacyjne. Głównym celem projektu jest zwiększenie zainteresowania podjęciem studiów na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy uczniów i uczennic z całej Polski poprzez opracowanie, pilotażowe wdrożenie oraz upowszechnienie innowacyjnych programów nauczania z wykorzystaniem interaktywnej platformy e-learningowej.
W ramach projektu powstała nowoczesna platforma, na której zostały umieszczone lekcje z zakresu geografii, chemii, fizyki i przyrody przygotowane przez pracowników naukowych Polskiej Akademii Nauk zrzeszonych w Centrum Badał Ziemi i Planet GEOPLANET, tj. Instytutu Geofizyki, Instytutu Nauk Geologicznych, Instytutu Oceanografii oraz Centrum Badań Kosmicznych. Dzięki Polskiej Akademii Nauk uczniowie mogli korzystać bezpośrednio z wiedzy naukowców zajmujących się na co dzień naukami przyrodniczymi osiągającymi sukcesy na skalę międzynarodową. Młodzież biorąca udział w projekcie miała okazję wziąć udział w bezpośrednich transmisjach satelitarnych ze Stacji Polarnej na Spitsbergenie.

W pracach z uczniami uzdolnionymi szkoła osiągnęła wyróżniające efekty. Corocznie w konkursach i olimpiadach przedmiotowych bierze udział kilkudziesięciu uczniów. Dotychczas kilkuset z nich zakwalifikowało się do zawodów okręgowych. Liczna grupa (142 osoby) uczestniczyło w rozgrywkach na szczeblu centralnym. Efekty te plasują nasze liceum na pierwszym miejscu w Gliwicach i czołowym w województwie śląskim.

Najlepsze wyniki uczniowie osiągnęli w olimpiadach: języka angielskiego, języka rosyjskiego oraz historycznej, biologicznej i matematycznej. Największe sukcesy szkoła zanotowała natomiast w ostatnich latach w ciągu trzydziestu lat do ogólnopolskich zawodów finałowych zakwalifikowało się 119 uczniów z liceum, a do finałów wojewódzkich konkursów przedmiotowych zakwalifikowało się 145 uczniów z gimnazjum.

Największe sukcesy w olimpiadach przedmiotowych szkół licealnych osiągnęli laureaci: Tadeusz Żuczkiewicz i Zdzisław Bubnicki (matematyka), Bolesław Domański i Jarosław Piekar (geografia), Iwona Mudył (j. rosyjski), Maria Markiewicz, Bartłomiej Pietrzyk, Piotr Pawlicki, Jarosław Ciura (j. angielski), Grzegorz Rudol (biologia), Leszek Jodliłński (plastyka), Monika Gurdak (wiedza społeczno-prawna) oraz finalistka trzech olimpiad Natalia Urban(j. polski, j. rosyjski i historia), Krzysztof Wiedermann (geografia), Marcin Czepelak (historia), Marcin Szkółka (historia), Monika Szajkowska (prawa człowieka), Krzysztof Michalak (j. rosyjski), Karolina Krzywicka (plastyka), Karolina Harazim (j. angielski), Roman Bogusz (j. rosyjski) i Roland Ludwig (j. niemiecki), Marcin Senderski (historia), Tomasz Kociumaka (matematyka, informatyka), Artur Skrzyszowski (wiedza o Unii Europejskiej), Bartłomiej Malik (wiedza katolicka), Tomasz Korandy (historia), Helena Szewiola (j. niemiecki), Adam Szewiola (j. niemiecki),
Michał Mazur (lingwistyka matematyczna), Maja Gwóźdź (j. angielski), Sara Kapek (j. niemiecki), Laura Dymarz (wiedza ekologiczna), Dominika Madaj (biologia), Mateusz Rajczyk (geografia), Agnieszka Serdyńska (j. angielski).

Do nauczycieli osiągających najlepsze wyniki z olimpijczykami należą: Urszula Żywioł, Edward Maleta, Krystyna Kwodawska, Andrzej Głuszczyszyn, Andrzej Majda, Bolesław Adolf, Janina Kwaśna, Danuta Gabryś (Biskup), Alicja Wileńska, Anna Kloza, Maria Rawłuszkiewicz-Prynda, Anna Skałbania, Halina Staruszkiewicz, Piotr Dolnicki, Wojciech Mikołajków, Jolanta Gokiert, Florian Brom, Andrzej Zieliński, Anna Lyszczyna, Bożena Buławska, Agnieszka Smołka, Ksenia Dobrowolska.

Największe sukcesy w konkursach przedmiotowych szkół gimnazjalnych osiągnęli uczniowie: Małgorzata Maksymiak, Agata Winkler, Martyna Dąbrowska, Alicja Kosmalska, Aleksandra Łanuszewska, Michał Kamiński, Anna Gwadera, Agata Kwarciany, Marcin Tatoń, Piotr Grabysz, Krzysztof Rożałowski, Marcin Goławski.

Do nauczycieli osiągających najlepsze wyniki w pracy z gimnazjalistami należą: Aleksandra Wiedermann (Pyzik), Aleksandra Szczurowska, Anna Skałbania, Antonina Dziuban, Izabela Suchnicka, Aleksandra Starak, Aleksandra Procek, Dorota Maniakowska, Joanna Mazur, Małgorzata Dzietczyk, Anna Kloza, Elżbieta Sztokało, Ewa Ziemlińska, Agnieszka Smołka, Katarzyna Czaplicka, Dagmara Czerwińska-Wróbel, Beata Zimnicka, Anna Sieroń, Ksenia Dobrowolska, Magdalena Siekanowicz, Magdalena Rozwadowska, Małgorzata Bryda, Katarzyna Kłysik, Małgorzata Dolnicka, Dorota Maniakowska, Izabela Suchnicka, Ewa Rasińska, Sabina Wesoły, Przemysław Cholewa.

Uczniowie uczestniczyli w wielu konkursach na szczeblu wojewódzkim, osiągając piękne sukcesy. Finaliści tych konkursów często byli zwalniani z egzaminów wstępnych na Politechniką Śląską. W konkursach fizycznych, matematycznych i chemicznych organizowanych przez Pałac Młodzieży w Katowicach uczniowie odnieśli wiele sukcesów m.in. uczniowie Krystyny Hnatków zdobyli w konkursie fizycznym puchar dyrektora za zajęcie pierwszego miejsca.

Sukcesy uzyskane w olimpiadach i konkursach przedmiotowych ułatwiały start na wyższe uczelnie, były zapowiedzią późniejszych sukcesów naukowych oraz w życiu publicznym.

Liczna jest grupa absolwentów liceum – dzisiaj profesorów i docentów wyższych uczelni. Wśród nich znajdują się między innymi: prof. Ewa Małecka-Tendera (rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2002-2012) Zdzisław Bubnicki (członek Polskiej Akademii Nauk), Jadwiga Kuczyńska-Sicińska, Marian Taniewski, Zdzisław Kleinrod, Michał Ferenc, Julian Kornhauser, Krzysztof Sokalski, Bogdan Mochnacki, Leszek Dobrzański, Tomasz Romer, Andrzej Mianowski, Adam Król.

Do naszego liceum uczęszczał ordynariusz diecezji gliwickiej biskup Jan Wieczorek. Wśród absolwentów znajduje się wybitny poeta, laureat wielu prestiżowych nagród – Adam Zagajewski. Mury naszej szkoły opuścił również młody poeta i aktor Krzysztof Siwczyk.

Spośród plejady wybitnych działaczy politycznych i społecznych osobistości wymienić należy: posłów do Sejmu RP – Tadeusza Kłopotowskiego, Janusza Steinhoffa i Pawła Chrupka, Andrzeja Gałażewskiego, dyrektora warszawskiej giełdy – Wiesława Rozłuckiego, dyrektora gabinetu czterech premierów – Ryszarda Wojtkowskiego, przewodniczących Rady Miejskiej w Gliwicach – Wacława Mauberga i Tadeusza Grabowieckiego, prezydenta Gliwic – Andrzeja Gałażewskiego, popularną telewizyjną “Chmurkę” – Elżbietę Korsak (Sommer).
Liczna jest też grupa znanych dziennikarzy prasy, radia i telewizji – Piotr Adamczewski, Marek Samotyj, Zbigniew Konarski, Sławomir Herman i Marek Kaczor.

Do osiągnięć szkoły należy przyjęcie jej do grona szkół stowarzyszonych UNESCO w 1968 r. W 60 rocznicę ruchu olimpijskiego podczas uroczystości „Gliwicki Laur Nauki” V LO zostało wyróżnione przez Śląskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Gliwice „Złotym Globem” za szczególne osiągnięcia w pracy z uczniem zdolnym w latach 1949-2009.
W roku 2011 szkoła uzyskała tytuł Szkoły Odkrywców Talentów jako placówka rozpoznająca, promująca i wspierająca uzdolnienia dzieci i młodzieży.

Praca wychowawcza

Przemiany społeczno-polityczne zachodzące w kraju miały olbrzymi wpływ na pracę wychowawczą. Od roku szkolnego 1948/49 nastąpiło nasilenie pracy ideowo-wychowawczej.
Na miejsce organizacji OMTUR i ZWM pojawił się Związek Młodzieży Polskiej. Dużą rolą w pracy organizacji odgrywało szkolenie ideologiczne.
Przedstawiciele ZMP uczestniczyli w zebraniach rady pedagogicznej. Przy egzaminie dojrzałości pełnoprawnym członkiem komisji był tzw. „czynnik społeczny”.
Kierunki i formy pracy ZMP przejęły: najpierw Związek Młodzieży Socjalistycznej, a później Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej.
Był to okres masowej przynależności młodzieży do organizacji. Począwszy od 1959 r. ZMS był organizatorem olimpiady wiedzy o Polsce i świecie współczesnym, najbardziej masowej ze wszystkich olimpiad.

Przez długi okres działało koło Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Krótko pracowały w szkole koła: Ligi Lotniczej, Ligi Morskiej i Kolonialnej, Radiofonizacji Kraju, Obrońców Pokoju.

Ważną rolą w życiu szkoły spełniał Związek Harcerstwa Polskiego. W kręgach instruktorskich skupiała się kadra pracująca w drużynach młodszo-harcerskich.
Dobrze przez kilkanaście lat, pracowała Wodna Drużyna Harcerska (założycielka Elżbieta Doryk, wieloletnia drużynowa Hanna Baran).

Szkolne Koło Ligi Obrony Kraju było organizatorem szkolenia obronnego młodzieży (m.in. w czasie wakacji letnich na obozach przysposobienia obronnego). W latach sześćdziesiątych organizowane były kursy samochodowe i motocyklowe na prawo jazdy prowadzone przez Stefana Banka.

Również szkolne koło Polskiego Czerwonego Krzyża spełnia w życiu szkoły niezwykle ważną rolą. W pierwszych latach zajmowało się m.in. zbiórką pieniędzy na działalność opiekuńczą, zbiórką książek i zabawek dla dzieci powracających z Niemiec, a także prowadziło szkolenie sanitarne. W późniejszym okresie coraz większą rolę odgrywała praca wśród ludzi starszych i chorych. Ta działalność prowadzona przez długie lata pod opieką Julianny Więk i zyskała sobie szczególne uznanie.
Obecnie nad prężnie działającym kołem czuwa Olga Mazurkiewicz i Anita Cieślar. W szkolnym kole PCK działają uczniowie gimnazjum i liceum.
Członkowie koła uczestniczą w akcjach zbiórki żywności w hipermarketach, z których powstają szlachetne paczki dla ubogich dzieci i rodzin,
w szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, w akcjach „Honorowego Krwiodawcy”, w ogólnopolskiej olimpiadzie promującej zdrowy styl życia.

W szkole bardzo prężnie działa wolontariat pod opieką Joanny Mazur. Szkolne Koło Wolontariatu działa w następujących obszarach: Klub „Bezpieczna Łapa”, akcje na rzecz Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach, akcje na rzecz ludzi bezdomnych i współpraca z Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta, pomoc w nauce dzieciom z świetlicy terapeutycznej OPS, współpraca z Fundacją „Dziewczynka z zapałkami”, pomoc w opiece nad pensjonariuszkami Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego s. Boromeuszek w Gliwicach, adopcja serca, marzycielska poczta, Maraton Pisania Listów Amnesty International, samopomoc uczniowska, organizacja świątecznych kiermaszy charytatywnych, organizacja corocznego Tygodnia Dobrych Uczynków, całoroczne zbiórki:
plastikowe zakrętki na rehabilitację dzieci z porażeniem mózgowym, „Misiaczki- pluszaczki” – zabawki dla chorych dzieci na oddziale onkologicznym, okulary dla dzieci i dorosłych z Krajów Trzeciego Świata, znaczki na misje w Afryce.

Do najlepszych w woj. katowickim należało koło Ligi Ochrony Przyrody prowadzone przez Janiną Kwaśną. Oprócz działalności popularyzatorskiej,
było organizatorem autentycznych działał na rzecz ochrony gliwickiego środowiska naturalnego (zadrzewienie, prace porządkowe w parkach miejskich). Koło reaktywowało swoją działalność i poszerzyło zakres swych działań pod opieką Ewy Ziemlińskiej. Do największych akcji należy coroczne “Sprzątanie Świata”, które przyczynia się do podnoszenia ekologicznej świadomości naszego społeczeństwa i estetyki naszego miasta.

W pracy szkoły dużą rolę wychowawczą odgrywała działalność na rzecz odbudowy Warszawy (SWOS, SKOW). Wiele lat działały szkolna kasa przezorności (później PKO) i spółdzielnia uczniowska.

Możliwość zdobycia środków finansowych na własne cele dawały organizowane przez szkołę wyjazdy do pracy w Ochotniczych Hufcach Pracy.

Corocznie młodzież uczestniczyła w różnorodnych pracach społecznych na rzecz gospodarki Gliwic i województwa: wykopki ziemniaków i buraków, akcja żniwna, budowa WPKiW (Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku) w Chorzowie i parku leśnego Gliwice-Zabrze, na terenie szpitala, prace leśne.

Za wyróżniającą pracę dydaktyczno-wychowawczą liceum w 1969 r. zostało wpisane na listę szkół stowarzyszonych UNESCO. Szkoła zobowiązana była do jeszcze lepszego działania na rzecz pokojowego współistnienia państw i narodów. Organizowano m.in. spotkania z młodzieżą państw Afryki i Azji (Wietnam, Korea) studiująca na Politechnice Śląskiej.

W roku 1996 Andrzej Zieliński zorganizował i w dalszym ciągu prowadzi Klub Europejski przy V LO. Organizowane są sesje popularno-naukowe, wyjazdy do Sejmu w Warszawie, spotkania ze znanymi politykami, konkursy wiedzy o Unii Europejskiej, a grupy członków Klubu Europejskiego wyjeżdżają z wizytami na Litwę.

Szczególną rolą w szkole do spełnienia miał samorząd szkolny, który zajmował się działaniami zmierzającymi do lepszego funkcjonowania szkoły, był miejscem, w którym przejawiała się aktywność młodzieży.

Wychowanie kulturalne

W rozwoju osobowości uczniów naszego liceum ogromną rolę zawsze odgrywało wychowanie kulturalne – przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Na co dzień, poza przedmiotami humanistycznymi, taką rolę spełniały zajęcia śpiewu (dzisiaj muzyki) i plastyki. Najbardziej zainteresowani uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych. W latach czterdziestych i pięćdziesiątych, a później osiemdziesiątych, dużym powodzeniem cieszyły się próby i występy chóru szkolnego prowadzone przez Helenę Ciupkę, Irenę Zachariasiewicz, a następnie Norberta Kroczka. Zespoły chóralne należały do najlepszych na Śląsku. Dzięki wysokiemu poziomowi, jaki reprezentowały, bardzo często występowały na imprezach okolicznościowych (do kilkudziesięciu razy w roku) i brały udział we współzawodnictwie na szczeblu miejskim i wojewódzkim. Na początku lat pięćdziesiątych chórowi akompaniował znakomity kompozytor Andrzej Kurylewicz.

Wysoki poziom artystyczny osiągnęły zespoły wokalne prowadzone przez Zdzisława Sebzdę, Jerzego Gepperta, Barbarę Plutę – Cholewkę, Andrzeja Taraszkiewicza i Wojciecha Pieszkę.

W czasie imprez szkolnych widoczne były talenty muzyczne i wokalne Krzysztofa Cwynara, Grażyny Świtały, Ewy Sokołuckiej, Katarzyny Sokalli, czy też pianistyczne Joanny Domańskiej, Wojciecha Kocjana, Marty Żak, skrzypka Jacka Ropskiego i innych.

Dużo okazji do pokazania swoich uzdolnień miała młodzież w czasie okolicznościowych występów organizowanych z okazji rocznic państwowych i szkolnych. Niektóre z nich osiągnęły wysoki, profesjonalny poziom.

Dobrym przygotowaniem do występów szkolnych i różnych konkursów były zajęcia pozalekcyjne (prowadzone najczęściej przez polonistów) kółka dramatycznego (Jadwiga Kepesz), zespołu teatralnego i kółka recytatorskiego (Krystyna Gara, później Beata Stradowska i Anna Sieroń), zespołu poetyckiego.

Efekty pracy tych kółek i zespołów były również widoczne poza szkołą w miejskich i wojewódzkich przeglądach artystycznych, w których zajmowały one bardzo wysokie lokaty. Tu w szkole ujawniły się talenty aktorskie: Elżbiety Starosteckiej, Beaty Rybotyckiej, Ewy Taraszkiewicz, Katarzyny Jamróz, Agnieszki Warchulskiej, Magdaleny Kumorek, Barbary Kałużnej i reżyserskie: Jerzego Matuli, a w innych dziedzinach Jacka Uklei i Jana Ringlera.

Wielkimi wydarzeniami dla uczniów były wyjazdy do teatrów Krakowa (Teatr Stary, Teatr Słowackiego, Teatr Bagatela), Katowic (Teatr Wyspiańskiego), Wrocławia (Teatr Polski), Warszawy (teatry Ateneum, Wielki, Współczesny). Przez ponad dwadzieścia lat z pasje “teatralne” wyjazdy młodzieży organizował Wojciech Mikołajków, a obecnie Agnieszka Smołka. Organizacja takich wyjść czy wyjazdów należy także do przyjemnych obowiązków wychowawców klas.
W ostatnich latach młodzież ma coraz częściej możliwość oglądania w szkolnej auli pełnych spektakli w wykonaniu profesjonalnych artystów.
Oglądaliśmy m. in. Emigrantów i Striptease Mrożka, Audiencję Havla, Scenariusz dla trzech aktorów Scheffera. Dużym powodzeniem cieszyły się spotkania z wybitnymi ludźmi sztuki, m. in. występowali u nas znani aktorzy: Beata Tyszkiewicz, Dorota Stalińska, Elżbieta Starostecka, Stanisław Ptak, Krzysztof Kolberger, Wiesław Gołas, Cezary Pazura, Jan Englert, Jan Nowicki i Anna Seniuk.

Liceum organizowało również wyjazdy (nawet kilkunastu klas) na ważne wystawy okolicznościowe, będące znaczącymi wydarzeniami kulturalnymi:
Polaków portret własny, Romantyzm i romantyczność, Żydzi polscy, A to teatr właśnie.

Szkoła była i jest organizatorem uczestnictwa młodzieży w projektach najlepszych filmów polskich i zagranicznych, od kilku lat uczniowie
aktywnie uczestniczą w Młodzieżowej Akademii Filmowej.

Kultura fizyczna i sport

Już od 1945r. w harmonijnym rozwoju uczniów dużą rolę odgrywała kultura fizyczna. Brak sali gimnastycznej w budynku przy ul. Górnych Wałów bardzo poważnie utrudniał pracę nauczycielom wychowania fizycznego. Dlatego tak ważnym wydarzeniem było uroczyste otwarcie nowo wybudowanej sali gimnastycznej. Dzięki zaangażowaniu dyrektora Mariana Rymera, nauczyciela WF – Jerzego Smosarskiego, społecznej pracy inż. Michalkiewicza warunki pracy nauczycieli wychowania fizycznego znacznie się poprawiły. Przyczyniło się do tego również modernizacja boiska sportowego.
Za stan zdrowia młodzieży, jej sprawność fizyczną w decydującym stopniu wpływały cotygodniowe zajęcia z wychowania fizycznego („Ćwiczenia cielesne” -jak zapisano w pierwszych protokołach) i pozalekcyjna praca w ramach zajęć szkolnego koła sportowego, noszącego nazwę “Sparta” (przysposobienia sportowego). Wielu uczniów realizowało swoje klasy sportowe w gliwickich klubach. Młodzież bardzo aktywnie uczestniczyła w zajęciach SKS-u. Corocznie organizowane były zawody międzyklasowe w piłce koszykowej i piłce siatkowej, mistrzostwa w narciarstwie alpejskim, zawody lekkoatletyczne. Zawsze dużym zainteresowaniem cieszyło się “Świąto sportu szkolnego”.

W latach pięćdziesiątych młodzież masowo zdobywała odznakę sportową “Bądź Sprawny do Pracy i Obrony” (BSPO iSPO), licznie uczestniczyła w biegach narodowych. Na sprawność fizyczną wpływały również organizowane w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych przez wszystkich nauczycieli ćwiczenia śródlekcyjne. Ważną rolą należy przypisać prowadzonej przez szkołę nauce pływania.

Dużym powodzeniem cieszyły się organizowane przez Jerzego Smosarskiego i Stefana Banka zimowiska połączone z nauką jazdy na nartach (Kozia Hala k. Dusznik, w Boszkowie na Pojezierzu Wielkopolskim), obecnie kontynuowane przez Kazimierza Lasko. Trudno wymienić wszystkie sukcesy uczniów – sportowców, bo jest ich tak dużo. Wspomnijmy przynajmniej o tych najważniejszych. Lekkoatleci wielokrotnie byli najlepsi w gliwickiej szkolnej lidze LA, należeli też do najlepszych w województwie katowickim. Drużyny w piłce siatkowej należały do najlepszych, nie tylko w Gliwicach, ale również w województwie. Sukcesy odnosili piłkarki ręczne i koszykarze. Obecnie uczniowie naszej szkoły osiągają największe sukcesy w biegach na orientację, piłce nożnej i koszykówce – dyscyplinach, w których mamy 1 miejsce w Gliwicach.

Barwy liceum i klubów sportowych reprezentowali lekkoatleci (Jerzy Owoc, Wiesław Holajn, Barbara Hugendorf, Elżbieta Wencel, bracia Mariusz i Ryszard Kurowscy, Andrzej Kołoczek), tenisiści stołowi (Jarosław Kołodziejczyk, Piotr Zemła, Piotr Żurawlow), szermierze (Piotr Węgliński, Piotr Gara, Jacek Giemza), narciarze (Barbara Dąbiec, Ewa Mazanowska, Katarzyna Falecka, Anna Zygmunt i Marek Zygmunt), biegacze na orientację (Piotr Czajkowski, Tadeusz Pawliszewski, Igor Błachut, Jakub Jaroszek), żeglarze (Bartłomiej Wójcik), szachiści (Joanna Wojnar, Izabella Szafraniec), kolarze (Dariusz Kołoczek, Jacek Józków), gimnastycy (Anna Szlagor, Magdalena Umińska), mistrzynie i reprezentantki Polski: Dorota Dziekońska (tenis ziemny), Grażyna Konopka i Mirosława Pasierbek (judo), Katarzyna Jendryczko (piłka nożna), Agnieszka Nowosielska (bokserka). Wielu uczniów sukcesy sportowe zaczęło odnosić już po maturze (np. Elżbieta Cymerman – mistrzyni floretu, również szermierz Bogdan Gąsior), inni osiągnęło sukcesy w pracy z zawodnikami (Karol Madej – trener kadry narodowej kolarzy, Zbigniew Micał – trener hokeistów na trawie, Marek Rzepkiewicz – trener i prezes Polskiego Związku Judo), Piotr Werner został znanym sędzią międzynarodowym w piłce nożnej.

Sportowcy naszego liceum zawsze należeli do najlepszych w Gliwicach. Pozycję naszej szkoły ilustruje prowadzone od lat siedemdziesiątych
współzawodnictwo na najbardziej usprawnioną szkołę. Czterokrotnie liceum zajmowało pierwsze miejsce, kilkunastokrotnie drugie i trzecie miejsce.
Trzykrotnie szkoła nasza znalazła się wśród najbardziej usportowionych szkół woj. śląskiego.

Wysoka pozycja naszego sportu szkolnego i wychowania fizycznego była efektem znakomitej pracy nauczycieli wychowania fizycznego: w pierwszym okresie Alojzego Zacharasiewicza, Heleny Ciupki, Lucyny Umińskiej i Olgi Pazowskiej, a od lat sześćdziesiątych Jerzego Smosarskiego, Ewy Smosarskiej, Barbary Wiśniowskiej.
W roku 2013 została oddana do użytku naszej szkoły nowa Hala Widowiskowo – Sportowa. Dzięki niej uczniowie jeszcze chętniej uczestniczą w zajęciach sportowych zarówno tych w ramach lekcji, jak i zajęć dodatkowych. Mają oni do dyspozycji: boisko do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, piłki nożnej, siłownię, salki fitness oraz ściankę wspinaczkową.

Ze względów na brak obiektów lekkoatletycznych w naszej szkole nawiązaliśmy współpracę z Gimnazjum nr 3 im Noblistów Polskich, realizując w ten sposób wymagania edukacyjne z lekkiej atletyki.

W maju 2015 r. został zorganizowany I Piknik Integracyjny, w ramach którego uczniowie, rodzice oraz nauczyciele mogli zmierzyć się w rozgrywkach sportowych.

Uczniowie naszej szkoły biorą udział również w wolontariacie podczas organizowania biegów ulicznych i charytatywnych turniejów siatkarskich.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat nad rozwojem sprawności fizycznej naszych uczniów czuwają: Mariola Skok, Kazimierz Lasko i Anita Cieślar, Olga Mazurkiewicz i Magdalena Droździak-Wrona, Tomasz Świątkowski, Artur Arbaszewski.

Krajoznawstwo i turystyka, rekreacja

Krajoznawstwo i turystyka od początku istnienia szkoły stały się integralną częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego. Najatrakcyjniejszą formą tej działalności były wycieczki. Zorganizowano ich dotychczas ponad dwa tysiące. Wychowawcy organizowali wycieczki klasowe, których celem była realizacja programu nauczania. Najczęściej były prowadzone do najpiękniejszych regionów Polski (w Beskidy, Pieniny, Tatry, Sudety, Góry Świętokrzyskie, Jurę Krakowsko-Częstochowską), do miast pomników kultury i historii Polski (Kraków, Warszawa, Poznań, Wrocław), do zakładów przemysłowych (kopalnie węgla kamiennego, huty żelaza), do obiektów przyrodniczych (parków i rezerwatów przyrody), do Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie (planetarium, stacja meteorologiczna, ogród zoologiczny).
Oprócz tego ważną rolę spełniały wycieczki turystyki kwalifikowanej organizowany dla uczniów szczególnie zainteresowanych wędrówkami.
W pierwszym okresie pracy szkoły niezwykle ważne były kolonie letnie (Zakopane, Prudnik), wówczas organizowane przez szkołę.
Głównym celem tych wyjazdów była poprawa stanu zdrowotnego młodzieży. Na początku lat 90-tych młodzież dość często wyjeżdżała na tzw. kolonie śródroczne (przede wszystkim do ośrodków wypoczynkowych w Beskidach), gdzie oprócz normalnych zajęć lekcyjnych, korzystała z atrakcji turystycznych.

Od ponad trzydziestu lat dla uczniów liceum organizowane są wakacyjne obozy wędrowne, w których biorą udział również uczniowie innych szkół średnich. Poza wypoczynkiem ich celem jest poznanie najciekawszych regionów Polski i Słowacji oraz poszerzenie wiedzy zdobytej w szkole. Zgodnie z zainteresowaniami młodzieży obozy odbywały się w górach, głównie w Tatrach Polskich i Słowackich. Organizatorem obozów był Edward Maleta, zastępcami najczęściej Halina Staruszkiewicz i Agnieszka Kubiczek. Halina Staruszkiewicz, która uzyskała uprawnienia przewodnika beskidzkiego, z powodzeniem zajmowała się organizacją górskich obozów.
Organizacją wyjazdów zajmował się również inny miłośnik gór i polarnik Piotr Dolnicki. Zimą i latem młodzież wyjeżdża na obozy sportowe pod opieką Kazimierza Lasko.

W latach 1984-1990 organizowane były górskie rajdy uczniów V LO w Beskidzie Śląskim, Małym i Żywieckim. Na trzydniowych trasach corocznie wędrowały od 200-300 uczniów liceum. Zdobyte w czasie imprez szkolnych umiejętności pozwoliły uczniom na uzyskanie studenckich uprawnień przewodnika beskidzkiego, a nawet już po maturze przewodnika tatrzańskiego (Sławomir Nowicki). Od lat pięćdziesiątych działa w szkole koło PTTK, należące w latach siedemdziesiątych do najlepszych w Gliwicach. Wtedy młodzież licznie uczestniczyła w imprezach turystycznych organizowanych przez odział miejski PTTK w Gliwicach. Duże sukcesy odnieśli uczniowie liceum w Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Turystyczno –Krajoznawczym. W 1974 r. zespół w składzie: Danuta Gabryś, Ryszard Szozda i Ryszard Wojtkowski zdobył 5 miejsce w Polsce. W następnym roku dziewczęta: Gabriela Bednorz, Anna Kędzia i Elżbieta Słomska zajęły 2 miejsce w województwie. Młodzieżą kierował Edward Maleta. Podobne efekty osiągnęła drużyna Teresy Krzywickiej (Bukały) w składzie Jarosław Gałdyś, Andrzej Malcherczyk i Tadeusz Pawliszewski w 1980 roku zdobyli 2 miejsce w województwie, a w następnym roku 8 miejsce w kraju. W szkole działało szkolne koło PTSM Nr 6, skupiające ponad 100 uczniów i nauczycieli.

Począwszy od 1989 r. młodzież liceum organizowała miejskie imprezy krajoznawczo – turystyczne dla uczniów szkół podstawowych. Imprezy te miały ułatwić realizację programu nauczania geografii, biologii i historii. Zorganizowano wspólnie z TPG 6 imprez w Gliwicach dla klas IV (ponad 9000 uczestników), 3 imprezy turystyki górskiej dla klas VIII (blisko 500 uczestników) i dwie przyrodniczo – turystyczne dla klas VII (około 600 uczestników). Dla zainteresowanej młodzieży realizowany był autorski program z krajoznawstwa i turystyki, najpierw w ramach zajęć uzupełniających, a następnie na zajęciach fakultatywnych. Realizacją programu krajoznawczo – turystycznego szkoły ułatwiały zdobyte przez
nauczycieli uprawnienia turystyczne: kierownika wycieczek szkolnych, organizatora turystyki, przewodnika turystyki górskiej, pieszej, kolarskiej i kajakowej oraz instruktora krajoznawstwa i przewodnika tatrzańskiego. Wielu absolwentów stało się wybitnymi działaczami turystycznymi w PTTK (m.in. Jacek Węglarczyk był członkiem prezydium ZG PTTK, Romuald Makowski wieloletnim prezesem Yacht Klubu “Dai” PTTK w Gliwicach).

W ciągu ostatnich 8 lat nasza młodzież wielokrotnie wyjeżdżała na wycieczki zagraniczne organizowane przez Andrzeja Zielińskiego, Aleksandrą Procek, Eweliną Mrózek, Aleksandrą Starak, Ewą Rasińską, Magdaleną Kos i Agnieszką Smołką. Uczniowie poznali geografię, historię i kulturę takich krajów jak: Litwa, Białoruś, Łotwa, Wielka Brytania,  Irlandia, Francja, Niemcy, Szwajcaria, Norwegia, Szwecja i Włochy.

Kadra pedagogiczna

W okresie minionych siedemdziesięciu lat w liceum pracowało ponad 500 nauczycieli. W pierwszych latach istniały duże trudności kadrowe, brakowało wielu nauczycieli. Część nauczycieli przybyła ze Wschodu (absolwenci Uniwersytetu Lwowskiego i Wileńskiego), część zdobyła kwalifikacje na specjalnych kursach dla nauczycieli szkół średnich.

W następnym okresie do szkoły licznie przybili absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wyższych Szkół Pedagogicznych w Krakowie, Katowicach i Opolu. Obecnie są to głównie absolwenci Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wśród nauczycieli kontraktowych dużo było pracowników Politechniki Śląskiej, instytutów naukowo – badawczych, często byli to nauczyciele z tytułem doktorskim. Wielu nauczycieli związało się z liceum na stałe, tu rozpoczęli i zakończyli swoją pracą.

Przez długie lata w szkole pracowali: Ludomira Matula, Helena Janicka, Helena Janusz, Zofia Stachurko, Julia Wieczorek, Janina Fałek, Jan Guzik, Irena Grajtner, Włodzimierz Marków, Stanisława Pankiewicz, Maria Rymer, Maria Warchoł, Jan Wolf, Alojzy Zachariasiewicz, Zdzisław Żerebecki, Eleonora Briańska, Władysław Chełmecki, Bolesław Janicki, Michał Kobyliński, Aleksandra Chrupek, Helena Ciupka, Janina Gucfa, Jan Kiecor, Kazimierz Raczek, Kazimierz Sierżewski, Stanisław Wilk, Stefan Banek, Krystyna Gara, Janina Kwaśna, Anna Chodźko, Maria Szuro, Tadeusz Grabowski, Adelaida Adamek, Ewa Grzbieluch, Janina Szymela, Stefania Bodnar, Magdalena Delawska, Krystyna Hnatków, Alina Kurczych, Krystyna Kwodawska, Krystyna Majewska, Edward Maleta, Wojciech Mikołajków, Krystyna Moszyńska, Regina Reguła, Barbara Ruda, Ewa Smosarska, Jerzy Smosarski, Julianna Więk, Ewa Jarosz, Bogdan Lis, Rozalina Lubowiecka, Władysława Messner, Joanna Paszula, Aleksandra Szwedler, Halina Szota, Ewa Zgoda – Zgodzińska, Barbara Wiśniowska, Urszula Żywioł, Elżbieta Czorek, Andrzej Głuszczyszyn, Marian Horyczny, Maria Lazarowicz, Ewa Mandowska, Maria Prynda, Halina Staruszkiewicz, Andrzej Miziołek, Krystyna Moszyńska, Anna Skałbania, Barbara Pieszka, Aleksandra Szczurowska, Jerzy Głouszek.

Od kilkunastu do kilkudziesięciu lat w liceum pracują: Florian Brom, Balbina Chroszcz, Katarzyna Stecko, Andrzej Zieliński, Joanna Mazur, Małgorzata Dzietczyk, Anna Kloza, Elżbieta Sztokało, Ewa Ziemlińska, Aleksandra Starak, Agnieszka Smołka, Ewa Rasińska, Anna Białas, Magdalena Kos, Katarzyna Czaplicka, Dagmara Czerwińska-Wróbel, Beata Zimnicka, Anna Sieroń, Ksenia Dobrowolska, Magdalena Siekanowicz, Magdalena Rozwadowska, Małgorzata Bryda, Izabela Podlas, Katarzyna Kłysik, Iwona Rydalska, Anna Lyszczyna, Małgorzata Dolnicka, Dorota Maniakowska, Przemysław Cholewa, Katarzyna Golasz.

By podołać zachodzącym przemianom, nauczyciele stale podnoszą kwalifikacje zawodowe na studiach podyplomowych i doktoranckich, kursach specjalistycznych. Wraz z reformą szkolnictwa nauczyciele naszej szkoły zaczęli podnosić swoje kwalifikacje w ramach awansu zawodowego. Wielu publikuje artykuły w internecie, czasopismach metodycznych dla nauczycieli, czy też w samodzielnych opracowaniach (zbiory zadań, ćwiczenia, poradniki metodyczne). Kilkunastu nauczycieli zdobyło stopnie specjalizacji zawodowej wszystkich stopni (od I do III). Kilkunastu nauczycielom, wyróżniającym się w pracy pedagogicznej, powierzono funkcje doradców metodycznych języka polskiego, angielskiego, języka rosyjskiego, biologii, geografii, matematyki, wychowania fizycznego, wychowania technicznego oraz w zakresie krajoznawstwa i turystyki.

Nauczyciele V LO bardzo aktywnie włączali się do prac organizacji politycznych i społecznych działających na rzecz szkoły. Pełnili wiele ważnych funkcji w Gliwicach, województwie, a nawet na szczeblu krajowym. Nasi nauczyciele wybierani byli na zaszczytne funkcje w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej, Lidze Ochrony Przyrody, Związku Harcerstwa Polskiego, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, Szkolnego Związku Sportowego, Związku Nauczycielstwa Polskiego, Towarzystwa Przyjaciół Gliwic, w Radzie Miejskiej, w klubach sportowych.

W uznaniu zasług nauczyciele zostali wyróżnieni wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi: Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznakami Zasłużony Działacz Turystyki i Zasłużony Działacz Kultury, Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego, Honorowymi odznakami ZHP, PTTK, PTSM, TPG, SZS, LOP, PCK, oraz kilkudziesięcioma nagrodami Ministra Edukacji Narodowej, Kuratora Oświaty i innymi.

Działalność inwestycyjna. Sprzymierzeńcy szkoły

Osiągnięte wyniki szkoły były możliwe dzięki stałej trosce dyrektorów szkoły o poprawą warunków pracy. Przyczyniły się do tego inwestycje w postaci budowy sali gimnastycznej, sanitariatów, modernizacja boiska szkolnego i szatni. Od roku 2013 nasza szkoła dostała do dyspozycji halę sportową, której budowa została sfinansowana przez Urząd Miasta.
Powstały dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe: fizyczne, chemiczne, biologiczne, geograficzna i informatyczne.

Ważną rolę w pracy dydaktycznej szkoły spełniała biblioteka szkolna. Poza udostępnianiem zbiorów bibliotecznych organizowano także konkursy czytelnicze, popularyzowano nowości wydawnicze.
Na podkreślenie zasługuje wzorowa, wieloletnia praca Magdaleny Delawskiej. W roku 2010 rozpoczęto informatyzację zbiorów bibliotecznych.

Normalne funkcjonowanie szkoły nie byłoby możliwe bez rzetelnej pracy sekretariatu (do długoletnich pracowników należą: Izabela Kolb, Elżbieta Malinowska, Anna Galicka, Joanna Janasik), pracowników obsługowych (Maksymilian Jonda, Grzegorz Kot) i księgowości (Maria Rudkowska).

Młodzież zawsze mogła liczyć na opiekę lekarza i higienistki. Od kilkunastu lat w szkole pracuje pedagog – Iwona Katyńska.

Nie do przecenienia jest rola Komitetu Rodzicielskiego, bezimiennych dzisiaj “trójek” klasowych i członków prezydium komitetu. Podkreślić należy ich wielkie zaangażowanie, bardzo konkretną pracę dla szkoły. Kilkanaście lat temu powołana została Rada Szkoły, której celem jest zwiększenie uczestnictwa rodziców w procesie nauczania i wychowania młodzieży w szkole. Pierwszą przewodniczącą rady została Aleksandra Podkańska.

W trudnych chwilach (najczęściej, gdy brakowało pieniędzy) szkoła zawsze mogła liczyć na zakłady opiekuńcze, których pomoc przyczyniła się do poprawy istniejących warunków pracy.
Liceum wiele zawdzięcza Instytutowi Metalurgii Żelaza, PP “Gazy Techniczne”, Hucie “1-Maja”, Gliwickiemu Przedsiębiorstwu Instalacji Elektrycznych, Przedsiębiorstwu Robót Górniczych.

W ostatniej dekadzie szkoła niezmiernie się rozwijała i ulegała wszechstronnej modernizacji dzięki zabiegom zarówno grona pedagogicznego, jak i przede wszystkim Dyrekcji pod przewodnictwem obecnego Dyrektora Floriana Broma, który wkłada cały swój ścisły umysł i serce w poprawą warunków pracy uczniów i nauczycieli, dbając o dobry wizerunek szkoły.
Tak wytężony wysiłek prężnie działającej Dyrekcji jest możliwy w dużej mierze dzięki pomocy zastępujących go Katarzyny Bogunii – Stecko i Małgorzaty Dzietczyk. W przeciągu ostatnich dwudziestu lat zostały zaadaptowane: toalety w piwnicy na szatnią do wychowania fizycznego, skład na koks na salę lekcyjną, wykonano nową instalacją centralnego ogrzewania, przekształcono salę 40 na poddaszu na salę lekcyjną, wykonano dodatkowe oczka sanitarne WC na parterze dla chłopców, pokój nauczycielski i pracownie komputerowe zostały podłączone do internetu, zostało zakupione oprogramowanie komputerowe do biblioteki, została przeprowadzona termo modernizacja pomieszczeń III piętra, gdzie znajdują się
teraz liczne pomieszczenia lekcyjne.

W dalszej pracy nad poprawą wizerunku została przeprowadzona renowacja sali gimnastycznej, głównych drzwi wejściowych, została wykonana ekspertyza budowlana pionu sanitarnego, korytarze zostały pomalowane, poręcze zostały dopasowane do przepisów BHP, jeden ciąg schodów został zmodernizowany i zorganizowana została pracownia ekologiczna. Nowa pracownia komputerowa powstała w sali numer 17, komputery podłączono również w salach pedagoga szkolnego i gabinecie geograficznym. Odbyły się również takie prace remontowe jak: powstanie kolejnej pracowni komputerowej 19, salą 33 przystosowano do nauczania przedsiębiorczości, a w salach na poddaszu odbyły się naprawy gwarancyjne.

Zdobyliśmy certyfikat “Szkoły z klasą”. Po pierwszym roku pracy z uczniami gimnazjum, została zauważona potrzeba dodatkowej pracy z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych, dlatego też od trzech lat Iwona Katyńska i Mariola Skok prowadzą świetlicę socjoterapeutyczną, finansowaną ze środków Gminnego Ośrodka Zapobiegania Alkoholizmowi.

Dyrektor dr inż. Florian Brom został wielokrotnie uhonorowany nagrodą Prezydenta Miasta Gliwice za szczególną troską o wzbogacanie bazy materialnej gliwickiej oświaty i zaangażowanie w proces doskonalenia warunków pracy i nauki społeczności uczniowskiej. W latach 2004 i 2010 otrzymał wyróżnienie w postaci Nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. W roku 2013 otrzymał tytuł Profesora Oświaty.

Tradycja szkoły i wysoki poziom kształcenia nakładają na nas obowiązek doskonalenia funkcjonowania placówki i reagowania na przemiany w otaczającym świecie. Uzyskanie certyfikatu Śląskiej Szkoły Jakości było potwierdzeniem kreatywności i skuteczności działania wszystkich podmiotów szkoły i ważnym elementem obchodów jubileuszu 60-lecia placówki.

Zegar Maturalny

Najbliższe wydarzenia

17. 06. 2024 r. – konferencja klasyfikacyjna

 

 

Informacje o jakości powietrza

Dla Maturzystów!

MIT ME – Projekt