Deklaracja dostępności

V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Struga w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej lo5.bip.gliwice.eu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego lo5.bip.gliwice.eu

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań,
  2. dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Termin przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności 31.03.2023 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością serwisu internetowego lo5.bip.gliwice.eu prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Izabela Podlas, adres poczty elektronicznej sekretariat@lo5.gliwice.eu . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 231 07 93. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu internetowego lo5.bip.gliwice.eu lub jego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji
w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element serwisu internetowego lo5.bip.gliwice.eu chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Struga w Gliwicach powinno zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe,
V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Struga w Gliwicach może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Struga
w Gliwicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Struga w Gliwicach.

1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Do budynku prowadzą dwa wejścia:

a)  z przodu budynku od ulicy Górnych Wałów (główne) po schodach. Wejście jest nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo,

b)  od ul. Zygmunta Starego dostępne na poziomie terenu, Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika szkoły, można skorzystać z windy. Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach inwalidzkich, odbywa się po wcześniejszym umówieniu terminu
z sekretariatem szkoły tel. 32 231 07 93, email: sekretariat@lo5.gliwice.eu , w budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter są dostępne.
W budynku jest winda. Pomieszczenia biurowe są ulokowane na 1 piętrze. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika Szkoły,

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 
W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. 
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 
W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego V LO

Zegar Maturalny

Najbliższe wydarzenia

od 07. 05. 2024 r. – Egzaminy Maturalne – sesja wiosenna

 

 

Informacje o jakości powietrza

Dla Maturzystów!

MIT ME – Projekt