Olimpiada Lingwistyczna

W dniu 8 listopada 2018

w naszej szkole zostanie przeprowadzony etap szkolny Olimpiady Lingwistycznej.

Zgłoszenia do 6 listopada 2018
u pani Katarzyny Golasz lub pani Joanny Mazur.

Konkurs jest otwarty dla uczniów wszystkich typów i poziomów szkół i wszyscy uczestniczą w nim na tych samych zasadach (nie jest prowadzona odrębna kwalifikacja według kategorii wiekowych).

Udział w Olimpiadzie nie wymaga specjalistycznej wiedzy lingwistycznej ani znajomości języków obcych, wystarczy umiejętność syntetycznego i analitycznego myślenia, formułowania i dedukcyjnego badania hipotez oraz standardowa szkolna wiedza językoznawcza, a w szczególności:

  • rozumienie pojęć: głoska, sylaba, znak, litera, alfabet, pismo,

  • podział głosek na samogłoski i spółgłoski, dźwięczne i bezdźwięczne, ustne i nosowe,

  • znajomość części mowy i kategorii gramatycznych czasu, liczby, osoby, trybu, aspektu i przypadka,

  • znajomość podstawowych faktów z zakresu składni, morfologii i słowotwórstwa,

  • elementarna wiedza na temat liczebników, systemów liczenia i zapisu.uprawnienia laureatów i finalistów.

Uprawnienia finalistów

Olimpiada Lingwistyki Matematycznej nie jest konkursem przedmiotowym, dlatego nie zwalnia z żadnych egzaminów maturalnych. Jest dotowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej olimpiadą interdyscyplinarną i może zwalniać z postępowania rekrutacyjnego na wyższe uczelnie, jest to jednak niezależna decyzja senatów tych uczelni. Np.:

  • na Uniwersytecie Wrocławskim finaliści mają  wolny wstęp na kierunki matematyka i informatyka, a laureaci również na indywidualne studia informatyczno-matematyczne;

  • na Uniwersytecie Jagiellońskim laureaci OLM otrzymują maksymalny wynik kwalifikacyjny na wszystkie kierunki, gdzie brana jest pod uwagę matematyka, a finaliści otrzymują maksymalny wynik przedmiotowy z matematyki.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

http://www.math.uni.wroc.pl/fmw/dla-uczni%C3%B3w-lingwistyka-matematyczna/olimpiada-lingwistyczna/olimpiada-lingwistyki-matematycznej;

http://www.math.uni.wroc.pl/fmw/dla-uczni%C3%B3w-lingwistyka-matematyczna-olimpiada-lingwistyczna/zadania/zadania-z-olimpiady-lingwistyki;

Zegar Maturalny

Najbliższe wydarzenia

09. 12. 2022 r. – WIECZÓR TALENTÓW

 

Informacje o jakości powietrza

Dla Maturzystów!

MIT ME – Projekt