WYPRAWKA SZKOLNA 2019.

W roku szkolnym 2019/2020 pomoc w ramach programu „Wyprawka szkolna” skierowana jest do uczniów:

 • słabowidzących,
 • niesłyszących,
 • słabosłyszących,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest  niepełnosprawność  wymieniona  w  pkt  1-7  którzy  posiadają  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do szkół dla dzieci
  i młodzieży do:

  • branżowej szkoły I stopnia, klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
  • klasy I pięcioletniego technikum, klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
  • szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,
  • klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
  • klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,
  • klasy I liceum sztuk plastycznych,
  • klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
  • klas I–IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych lub klas IV–VI dotychczasowej sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych.

Wnioski (pobierz tutaj) o przyznanie dofinansowania do zakupu podręczników należy składać w szkole, do której uczeń uczęszcza roku szkolnym 2019/2020, w nieprzekraczalnym  terminie do 15 października 2019 r.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

Wartość pomocy finansowej jest uzależniona od rodzaju niepełnosprawności oraz typu szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał.

Wypłata pieniędzy wnioskodawcom nastąpi po przedłożeniu przez rodziców/pełnoletnich uczniów w szkole dowodu zakupu podręczników.

Informację w zakresie szczegółowych zasad składania wniosków i refundowania wydatków należy pozyskać w szkole, w której uczeń będzie objęty pomocą w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

Szczegółowych informacji udziela Iwona Katyńska – pedagog szkolny.

Zegar Maturalny

Najbliższe wydarzenia

10. 11. 2023 r. – Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości

08.12.2023 r. – Finał konkursu „Scena dla każdego”

 

Informacje o jakości powietrza

Dla Maturzystów!

MIT ME – Projekt