Drodzy Maturzyści!

Ukazała się aktualizacja informacji o przeprowadzaniu egzaminu maturalnego w 2021. Jedną ze zmian jest odstąpienie od przeprowadzania części ustnej .

Ze względu na zmianę zasad organizacji egzaminu maturalnego w 2021 r. wszystkie zadeklarowane przez zdających egzaminy w części ustnej są anulowane z mocy prawa.

Do części ustnej przystąpić może jednak przystąpić absolwent, który:

  1. w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązany jest przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub
  2. zobowiązany jest do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Absolwenci  przekazują informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów (załącznik 30) do dyrektora szkoły, której są uczniami lub którą ukończyli (do 8 lutego 2021 r.),

W informacji absolwent uzasadnia konieczność przystąpienia do części ustnej egzaminu oraz dołącza do niej dokumenty poświadczające konieczność przedstawienia wyniku z części ustnej egzaminu maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Dokumentem poświadczającym taką konieczność może być np. wydruk ze strony internetowej uczelni, skan z przewodnika po rekrutacji z danej uczelni, pismo z danej uczelni, które zdający otrzymał jako potwierdzenie gotowości przyjęcia go na I rok studiów, pod warunkiem uzyskania wyniku również z egzaminu w części ustnej

Bardzo prosimy naszych maturzystów o zgłaszanie ew. zmian  w deklaracjach już złożonych .

Termin przewidziany prawem to 8. lutego, jednak prosimy o wcześniejsze zgłaszanie zmian w deklaracjach. Będzie to możliwe w godzinach 9.00-14.00  w pierwszym tygodniu ferii po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu  pod nr tel. 32 2310793

Więcej informacji:


Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2021” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 –AKTUALIZACJA


Załącznik 30


 

Zegar Maturalny

Najbliższe wydarzenia

14 października – Dzień Edukacji Narodowej

 

Informacje o jakości powietrza

Dla Maturzystów!

MIT ME – Projekt

Projekt Pamięć81