Konkurs na logo projektu Erasmus+

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie (warunki uczestnictwa w regulaminie poniżej).

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO PROJEKTU ERASMUS +
§ 1. Przedmiot konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie znaku graficznego – logo, mającego stać się oficjalnym elementem identyfikacji wizualnej projektu Erasmus+ „THE FUTURE IS US”.
2. Wybrane logo będzie służyć celom identyfikacyjnym, reprezentacyjnym, informacyjnym, korespondencyjnym.
3. Logo powinno odzwierciedlać charakter projektu oraz jego ważną cechę współpracy międzynarodowej.
4. Znak powinien być zrozumiały zarówno dla Polaków, jak i wszystkich obywateli krajów Unii Europejskiej.
§ 2. Zasady konkursu
1. Konkurs skierowany jest do uczniów V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Struga w Gliwicach (Organizator).
2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest samodzielne stworzenie logo projektu techniką komputerową (graficzny program komputerowy).
3. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki: praca powinna być wykonana w formacie A4, w dowolnym programie graficznym, zapisana w formacie JPG, w rozdzielczości 300 dpi (ppi).
4. Prace konkursowe należy przesłać na adres koordynatora projektu magdalenarozwadowska@vlo.gliwice.pl w terminie do 07 czerwca 2024 r.
§ 3. Ocena prac konkursowych
1. Jury konkursu dokona oceny prac konkursowych z uwzględnieniem następujących kryteriów:
a) zgodność z regulaminem,
b) innowacyjność i oryginalność projektu,
c) czytelność i funkcjonalność zaproponowanych rozwiązań,
d) walory kompozycyjne i kolorystyczne.
2. W wyniku konkursu zostanie wyłoniona 1 najlepsza praca.
3. Oceny dokona Jury Konkursu składające się z nauczyciela informatyki (p. Piotr Kuc), koordynatora projektu (p. Magdalena Rozwadowska) oraz opiekuna Samorządu Szkolnego (p. Beata Zimnicka).
4. Autor najlepszej pracy otrzyma nagrodę w postaci tygodniowego wyjazdu w ramach realizacji projektu Erasmus+ „THE FUTURE IS US”.
5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.
6. Zwycięska praca zostanie oficjalnym logo projektu Erasmus+
„THE FUTURE IS US”.
§ 4. Postanowienia końcowe
1. Autor zwycięskiej pracy, przystępując do konkursu, wyraża zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu całości praw majątkowych do projektu znaku graficznego logo i jego zastosowań.
2. Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
3. Z chwilą ogłoszenia wyników konkursu na Organizatora przechodzą autorskie prawa majątkowe do zwycięskiej pracy, w tym do:
a) utrwalania w jakiejkolwiek formie na jakimkolwiek nośniku,
b) zwielokrotniania jakąkolwiek techniką w tym: techniką drukarską, techniką cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu.
4. Po rozwiązaniu konkursu zgłoszone prace pozostają u Organizatora.
5. We wszystkich kwestiach spornych decyduje Jury Konkursu.

Zegar Maturalny

Najbliższe wydarzenia

21. 06. 2024 r. – Zakończenie Roku Szkolnego 2023/24

godz. 9:00 – osoby wyróżnione (aula)

godz. 10:30 – spotkanie w klasach

 

 

Informacje o jakości powietrza

Dla Maturzystów!

MIT ME – Projekt