Kategorie
Bez kategorii

Urzędnik Wyborczy

12.10 w naszej szkole gościła Pani Sylwia Sołtys- Kucharska. Uczniowie klas 3 i 4 naszej szkoły mieli okazję dowiedzieć się wielu interesujących faktów na temat prawa wyborczego osób pełnoletnich. Dziękujemy za poświęcony czas.

Kategorie
Bez kategorii

Miesiąc we Francji, miesiąc w Polsce

W ramach programu indywidualnej wymiany uczniów „Miesiąc we Francji, miesiąc w Polsce” ogłaszamy III edycję.


Program powstał z inicjatywy Regionu Akademickiego Auvergne-Rhône-Alpes we współpracy z Instytutem Francuskim w Polsce.


W Polsce jest adresowany do szkół z oddziałami dwujęzycznymi, do szkół z sieci RESA oraz tych, które uczestniczyły w poprzednich edycjach. Jego celem jest zapoznanie licealistów z innym systemem edukacji oraz inną kulturą w trakcie miesięcznego pobytu u rodziny goszczącej w kraju partnerskim i dzięki uczęszczaniu do miejscowej szkoły.


Program funkcjonuje na zasadzie wzajemności: rodziny francuskie goszczą polskich uczniów w marcu, a rodziny polskie przyjmują do siebie francuskich uczniów w maju-czerwcu. Koszty podróży swojego dziecka do kraju przeznaczenia oraz koszty utrzymania jego korespondenta w trakcie jego pobytu u siebie pokrywa rodzina goszcząca.


Program jest adresowany do licealistów urodzonych w 2007 lub 2008 roku. Polscy uczniowie muszą znać język francuski przynajmniej na poziomie A2+/B1. 


Rekrutacja jest prowadzona na podstawie wniosków przesłanych w oznaczonym terminie. Wniosek musi być wypełniony przez ucznia, jego rodziców, nauczyciela lub nauczycieli i zatwierdzony przez dyrekcję szkoły.


Kompletny wniosek należy przesłać za pośrednictwem nauczyciela wyłączne drogą elektroniczną do wydziału współpracy edukacyjnej Instytutu Francuskiego w Polsce na adres anna.wojno@institutfrancais.pl.


Obowiązujące terminy:

– Termin przesyłania wniosków: do 26 listopada 2023

– Przekazanie zainteresowanym wyników naboru: między 14 a 21 grudnia

– Pobyt polskich uczniów we Francji: od 4 marca do 29 marca 2024

– Pobyt francuskich uczniów w Polsce: od 27 maja do 21 czerwca 2024

(w terminach pobytu nie liczymy weekendów, które zasadniczo są przeznaczone na dojazdy).


Rekrutacja do programu odbywa się jednocześnie w Polsce i we Francji. Pragnę podkreślić, że nigdy z góry nie wiemy, ilu będzie kandydatów do projektu z obu stron. Zawsze mamy jednak nadzieję, że ich liczba będzie porównywalna, żeby każdy chętny otrzymał korespondenta.

Opis programu po polsku i po francusku oraz formularz wniosku znajdziecie Państwo w załączniku poniżej.


W razie pytań osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Panią EWĄ RASIŃSKĄ.


Kategorie
Bez kategorii

Wycieczka- Alpy-Mediolan- ważna informacja

Z przykrością informujemy Państwa, iż lista 53 chętnych uczniów na wyjazd w Alpy – Lazurowe Wybrzeże- Mediolan została zamknięta już w piątek. Zgodnie z regulaminem uczniowie wyrażający chęć uczestnictwa w wycieczce będą zapisani na listę rezerwową. W sytuacji jakichkolwiek rezygnacji z listy podstawowej będą Państwo na bieżąco informowani.

Kategorie
Bez kategorii

Alpy – Lazurowe Wybrzeże – Mediolan dla uczniów klas I, II i III

Szanowni Państwo

Informujemy ,iż w dniach 25.05-01.06.2024 r. zorganizowana będzie szkolna wycieczka
Alpy – Lazurowe Wybrzeże – Mediolan dla uczniów klas I, II i III. Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z planem wycieczki (w załączniku) i zgłoszenie chęci uczestnictwa przez rodzica lub opiekuna prawnego do 1.11.2023 r. przez dziennik elektroniczny do pani Bożeny Taraszkiewicz nauczyciela Biznesu i Zarządzania oraz Podstaw Przedsiębiorczości.  
O udziale  w 53 osobowej wycieczce  decydować będzie kolejność zgłoszeń. Dla chętnych, którzy znaleźli się  poza główną listą zgłoszonych w  pierwszej kolejności, sporządzona będzie dodatkowa lista rezerwowa, na której również kolejność zgłoszeń  będzie decydować
o uczestnictwie w wycieczce.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia ucznia z listy uczestników w sytuacji otrzymania przez niego oceny nieodpowiedniej lub nagannej z zachowania za pierwszy semestr 2023/2024 roku szkolnego.

Ze względu na RODO lista uczestników nie zostanie zamieszczona na stronie szkoły , będzie dostępna do wglądu u organizatora wycieczki ( B.Taraszkiewicz), a uczniowie – uczestnicy zostaną z nią zapoznani.

Wszelkie pytania związane z wycieczką prosimy kierować do pani B. Taraszkiewicz, która będzie się  z Państwem  kontaktować na każdym etapie organizacji wycieczki.

Kategorie
Bez kategorii

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna – VLO

Nasi uczniowie na terenie szkoły mogą korzystać z pomocy niżej wymienionych specjalistów:

  • Pedagog szkolny, pedagog specjalny, koordynator PPP – mgr Iwona Katyńska
  • Pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny – mgr Ewa Radlak
  • Psycholog – mgr Adam Juśkiewicz
  • Doradca zawodowy – mgr Ewa Radlak

Istnieje kilka możliwości kontaktu ze specjalistami:

– pisemnie – poprzez dziennik elektroniczny

– telefonicznie – przez sekretariat szkoły – 32 231 07 93

– osobiście – w podanych niżej godzinach pracy specjalistów.

Dodatkowo, każdy uczeń może skorzystać ze wsparcia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

w Gliwicach przy ul. Gierymskiego 1. Telefon 32 231 05 69

lub całodobowych, anonimowych telefonów zaufania:

0 116 111 – telefon zaufania dzieci i młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Godziny pracy szkolnych specjalistów:

Pedagog/pedagog specjalny – mgr Iwona Katyńska       pokój 38 (III p.)

Telefon bezpośredni do szkolnych specjalistów – 500 550 349

Poniedziałek    8.00 – 14.25

Wtorek               8.00 – 13.30

Środa                  8.40 – 14:00

Czwartek           8.00 – 14:30

Piątek                 8.00 – 11.00

Konsultacje dla rodziców – środa – 14.00 – 15.00

Pedagog specjalny/ terapeuta pedagogiczny/doradca zawodowy – mgr Ewa Radlak – pokój 41 (III p.)

Poniedziałek    7.30 – 13.30

Wtorek               10.00 – 16.15

Środa                  13.30 – 16:15

Czwartek           7.30 – 9:30

Piątek                  7.30 – 11.00

Konsultacje dla rodziców – czwartek – 7.30 – 08.30

 Psycholog -mgr Adam Juśkiewicz pokój 44 (III p.)

Poniedziałek  7.30 – 14.50

Wtorek     13.15 – 15.15

Czwartek           12.45 – 15:45

Piątek                 7.00 – 15.00

Konsultacje dla rodziców czwartek i piątek 7.00 – 7.30

Zadania specjalistów:

Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów wychowawczych.

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży.

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy.

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów oraz przyczyn niepowodzeń szkolnych lub trudności w funkcjonowaniu.

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Do zadań pedagoga specjalnego w szkole i placówce należy w szczególności:

1) współpraca z nauczycielami, wychowawcami i innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami w:

a) rekomendowaniu dyrektorowi szkoły do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

b/ prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów,

c) rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,

2) współpraca z zespołem ds. PPP w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

3) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły.

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem,

c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,

d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów;

4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom;

5) współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami.

6) przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli

Do zadań psychologa szkolnego należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów wychowawczych.

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży.

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy.

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów oraz przyczyn niepowodzeń szkolnych lub trudności w funkcjonowaniu.

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

 1) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły.

2) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

5) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

3) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów.

4) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,

5) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów;

 Do zadań doradcy zawodowego należy:

 1) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

2) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, w tym gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

Kategorie
Bez kategorii

Podziękowanie ŚUM

W dniu 20 września 2023 r. na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach Ligocie odbyło się spotkanie dyrektorów śląskich szkół ponadpodstawowych z prorektorem prof. Oskarem Kowalskim oraz z dziekanami wydziałów uczelni. Nasza placówka jest szkołą partnerską ŚUM w Katowicach.

W czasie spotkania otrzymaliśmy szczególne wyróżnienie oraz podziękowanie za przygotowanie uczniów liceum do podjęcia studiów na kierunkach medycznych. Abiturienci VLO, co podkreślono, licznie zasilają grono studentów ŚUM i reprezentują bardzo wysoki poziom wiedzy. W tym roku pobiliśmy rekord absolwentów przyjętych na kierunki medyczne.

Kategorie
Bez kategorii

Dzień Języków Obcych

W ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych, mury V LO gościły na szkolnej auli pracowniczki naukowe Katedry Lingwistyki Stosowanej Politechniki Śląskiej. Uczniowie mieli okazję posłuchać wykładów w całości lub częściowo prowadzonych w jednym z trzech języków: angielskim, niemieckim i francuskim.  Panie wykładowczynie zachęcały do nauki języków oraz odkrywania faktów o nich poza środowiskiem swojej klasy: w literaturze, piosence czy też ciekawostkach kulturowych.

Kategorie
Bez kategorii

WYPRAWKA 2023 – termin składania wniosków.

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 realizowany w 2023 roku należy składać w sekretariacie szkoły do 13. października 2023r.

Warunki ubiegania się o dofinansowanie oraz wzór wniosku i klauzula RODO znajdują się na stronie szkoły. w zakładce Pedagog/Psycholog.

Szczegółowych informacji udziela Iwona Katyńska-pedagog szkolny.

Kategorie
Bez kategorii

Finał programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza na Politechnice Śląskiej

W związku z zakończeniem pierwszej edycji projektów dla szkół ponadpodstawowych, 22 września odbędzie się w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej konferencja, na której uczniowie zaprezentują wyniki swoich projektów na sesji posterowej.

W pierwszej edycji na realizację badań oraz publikację wyników dofinansowanie otrzymało 55 projektów. Z naszego liceum od kwietnia dziesięć grup 2 lub 3 osobowych, pod kierunkiem i z dużym zaangażowaniem nauczycieli akademickich, realizowało wybrane projekty w laboratoriach Politechniki Śląskiej. Przykładowe tematy prac to : „Zastosowanie nowoczesnej technologii cięcia laserowego stali w przemyśle samochodowym”, „Przygotowanie merytoryczne do zainicjowania samodzielnej działalności gospodarczej”, ”Wykorzystanie innowacyjnych katalizatorów na bazie cieczy jonowych w celu przetworzenia składników na biopaliwa”. W ramach programu trzy grupy uczniów uczestniczyły w czerwcu w międzynarodowej konferencji naukowej Talent Detector w Brennej.

Na podsumowaniu projektu w najbliższy piątek zostaną wyłonione wyróżniające się zespoły, których członkowie, gdy staną się studentami Politechniki Śląskiej, mogą otrzymywać stypendium w wysokości 700 zł miesięcznie przez maksymalnie 10 miesięcy w pierwszym roku studiów.

Na zdjęciach poniżej nasi uczniowie z opiekunami w Brennej oraz w trakcie wycieczki do Centrum Spawalnictwa.

Kategorie
Bez kategorii

Olimpiada Lingwistyki Matematycznej!

28 września, w godzinach 8.00-10.00, odbędzie się etap szkolny Olimpiady Lingwistyki Matematycznej.

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału prosimy zgłaszanie się do nauczycieli języków obcych lub Pani Joanny Mazur, do czwartku 21.09.2023.

Termin zawodów pokrywa się z maturami próbnymi organizowanymi w naszej szkole, musimy już w tym tygodniu wiedzieć ile osób będzie chciało przystąpić do tego etapu.

Informacje o Olimpiadzie Lingwistyk Matematycznej i zadania z poprzednich lat można znaleźć po linkiem

https://fmw.math.uni.wroc.pl/dla-uczni%C3%B3w-lingwistyka-matematyczna/olimpiada-lingwistyczna/olimpiada-lingwistyki-matematycznej

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału.

Joanna Mazur